.תויטמוטוא תוכרעמ עוציב


עיפומה דויצה לש תונורתיהו םילולכש תא ישעמ יוטיב ידיל איבהלו תוצמל ידכ
. תומלש תוכרעמ תינבו ןונכת םוחתב היתורש תא ונתרבח האיצמ הז רתאב
תוחול תינבו ןונכת תא תללוכה תויטמוטוא תוכרעמ תינב עצבל ונתורשפאב
.םיללכושמ (HMI) הנוכמ םדא יקשממו םיבשחמ ,PLC תונכית ,למשחה
.םוקמב ןקתימה תצרהו הנקתה, עוציב
.אלמ גולטק תלבקל לעמ הנומתה לע ץחל

Acrobat Reader טמרופב

 

   

 • בקרת מיקום חד ורב צירית המבוססת על CLP בתקשורת עם וסתי מהירות.

 • בקרת מיקום יחסית או מוחלטת עם נקודות איפוס שונות.

 • תוכנות מדף לבקרת מספר צירים במקביל עם מערכי מיקומים לפי תפריט.

 • בקרת מיקום אם אפשרות ללימוד וזיכרון של מיקומים (כמו רובוט).

 • חיבור מספר רב של וסתים למערכת מיחשוב מרכזית לפיקוח ובקרה.

 • מערכות הזנה מבוקרות IP .

 • מימשקי אדם מכונה (IMH) לפיקוח וכיול הוסתים ממרכז אחד ובעברית .

 • התקשורת מבוססת על פרוטוקולים מהירים ואפשרות חיווט בסיבי זכוכית.

 • עבודה בתקשורת בין הוסתים ל-CLP מרחיבה את אפשרויות הפיקוד הנתונות ע"י היצרנים "הדימיון הוא הגבול".

 • ועוד ועוד....