רשק ףד

.היתוחוקל גוחו ונתרבח ןיב רשקה קוזיחל ילככ שמשל ידכ הנבינ הז רתא
ףסונ רמוחל תושקב,תורעהב,תובוגתב םינינועמ ונא ירטס דח אל אוה הז רשק
.תושיגפו
.בורקב רשק רוצינ ונאו תילגנאב וא תירבעב ףרוצמה ספוטה תא אלמל רשפא:םש

:הרבחה םש
:תבותכ
:ריע
:ןופלט
:ינורטקלא ראוד

:לע ףסונ רמוח לבקל ינוצרבמ"עב עניה תוכרעמ ילאד
44458 אבס רפכ 8 תרש השמ חר
09-7654844 סקפ 09-7661366 לט
Email:info@dali-systems.co.il