KEB תוריהמ יתסול םירזעו םירזיבא

:תסול הסינכב קנשמב שומישב תונורתי
.תשרל תסוה רצויש ינוניבו ךומנ רדתב תוינומרהה תוערפהה ןוניס .א
.קנשמב שומיש םע 0.8-0.9 ל קנשמב שומיש אלל 0.5-0.6 מ תסוה לש תוליצנה םדקמב רופיש .ב
.רועש ןיאל ךראתמ תסוב םילבקה לש םייחה ךרוא .ג
.תשרב םיווהתמש םיקייפס ינפמ תסוה תנזהל הנגה קינעמ קנשמה .ד
 
  .םיתסוה לכל האיציו הסינכ יקנשמ   .םיקנשמ
         
  .םיתסוה לכל RFI וא RF יננסמ
.תדרפינ הנקתהל וא תסול תחתמ הנקתהל
  .RF יננסמ
         
.םיתסוה לכל הטואת ידגנ
  .הטואת ידגנ
         
  :תוללוכה םיתסוה לש הקידבו תונכתל PC ל תונכות
.םירישכמה לויכו ןוויכב הרזעל "פוקס" תכרע
לוקוטורפב טנרטניאה ךרד הלעפהו הייפצל תורשפא
.TCP/IP

הורדה להורדה של SIVIBMOC ל-SWODNIW.

הורדה להורדה של SIVIBMOC ל-SOD.

  .תונכות
         
  .תרושקית ימאתמו תונכתל, הגוצתל   .םיגצ