KEB תרצות תוריהמ יתסו

F5-C תרדיס

.KEB לש תוריהמה יתסו לש תבחרומה השדחה הרדסה הניה F5-C תרדיס
.תויתרמוחו תוידוקיפ תובחרה םע F5-B לש תויורשפאה לכ תא תללוכ הרדיסה
תומדקתימ דוקיפ תוירשפאו תילאירוטקו SMM תרקב תרזעב
.תוהובג תושירד ילעבו םימכחותמ םינקתימב בלתשיהל וליא םירישכמ םילוכי
.0.37-90KW םיינורכניסא בולכ רוטור יעונמל תדעוימ הרדסה
.תיזאפ תלתו דח הנזה.אלמ גולטק תלבקל לעמ הנומתה לע ץחל

Acrobat Reader טמרופב

 

   

 • 8 ערוצי פרמטרים (8X האצה, תאוטה וכד').

 • 42 מהירויות קבועות.

 • בקר מתוכנת מובנה (כולל התניות לוגיות REMIT RETNUC וכד').

 • 8 כניסות ו4 יציאות 2מימסר 2דיסקרטיות .

 • בחירה תוכנתית להגדרת כניסות PNP/NPN.

 • 8 כניסות/יצאות תכונתיות.

 • 2 כני' אנלוגיות (Am02-4 Am02-0 V01-/+ V01-0 ).

 • 2 יציאות אנלוגית.

 • DIP מובנה ופונקצית חיסכון באנרגיה למשאבות ומאווררים.

 • שליטה מורחבת בגרפים תדר/מתח והגבלות.

 • כניסת CTP מהמנוע.

 • בקרת מיקום לסיום מבוקר של תהליך.

 • פנל הפעלה ניתן להצבה על חזית הלוח בנפרד מהוסת.

 • ועוד ועוד....


הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת הפעלה בעברית.

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת התקנה CME באנגלית.

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת הפעלה באנגלית.