KEB תרצות תוריהמ יתסו

F5-A תרדיס

.KEB לש תוריהמה יתסו לש השדחה תיטקפמוקה וורסה תרדס הניה F5-A תרדיס
.F5-M לש תויורשפאה לכ תא תללוכ הרדיסה
לע הרימש ךות םיהובג םיעוציב םישרודה םינקתימב בלתשיהל םידעוימ םירשכמה
.םייתורחת םיריחמב יטקפמוק לדוג
ןגועה לע םיעובק םיטנגמ ילעב םינורכיס םיעונמ תלעפהל םידעוימ םירישכמה
. 5 NM דע רבלוזר תועצמאב בושמו תושרבמ אלל
.אלמ גולטק תלבקל לעמ הנומתה לע ץחל

Acrobat Reader טמרופב

 

   

 • 8 ערוצי פרמטרים (8X האצה, תאוטה וכד').

 • 42 מהירויות קבועות.

 • בקר מתוכנת מובנה (כולל התניות לוגיות REMIT RETNUC וכד').

 • 8 כניסות ו4 יציאות 2מימסר 2דיסקרטיות .

 • בחירה תוכנתית להגדרת כניסות PNP/NPN.

 • 8 כניסות/יצאות תכונתיות.

 • 2 כני' אנלוגיות (Am02-4 Am02-0 V01-/+ V01-0 ).

 • 2 יציאות אנלוגיות.

 • סרגלי פיקוד וכוח נישלפים.

 • שליטה מורחבת בגרפים תדר/מתח והגבלות.

 • כניסת CTP מהמנוע.

 • בקרת מיקום מיתקדמת.

 • אפשרות לסיכרון מהירויות בין מכשירים לפי בקרת זוית.

 • המכשיר כולל מסנן פנימי IFR.

 • פנל הפעלה ניתן להצבה על חזית הלוח בנפרד מהוסת.

 • מאפשר החלפת מנועי CD במנועי CA מיתקדמים.

 • ועוד ועוד....

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת התקנה CME באנגלית.

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת הפעלה באנגלית.