KEB תרצות תוריהמ יתסו

F4-S תרדיס

.KEB לש תוריהמה יתסו לש תיסיסבה הרדסה הניה F4-S תרדיס
."לוכה לעמ תוטשפ" היה הרדסה ןונכתב KEB תא החנהש ןויערה
,ינויגהו טושפ םינותנ טירפתו הלעפהל לק לנפ, תילאירוטקו הרקב תרזעב
.תוריהמ יתסו תונכיתו לועפיתב הכפהמ הלא םירישכמ וללוח
.0.37-11KW םיינורכניסא בולכ רוטור יעונמל תדעוימ הרדסה
.תיזאפ תלתו דח הנזה.אלמ גולטק תלבקל לעמ הנומתה לע ץחל

Acrobat Reader טמרופב-הראה

 

   

 • שתי כניסות דיסקרטיות לקביעת 3 מהירויות קבועות.

 • תכנות ידידותי וקל.

 • כניסה אנלוגית V01-0.

 • יציאה אנלוגית V01-0.

 • יציאה דיסקרטית ( ממסר מגע מחליף) ניתנת לתכנות.

 • ייצוב מתח יציאה.

 • הגבר אוטומטי.

 • פיצוי החלקה אוטומטי.

 • בלימה באמצעות זרם ישר.

 • סנכרון הוסת למהירות מנוע בתנועה.

 • הגבלת זרם/מתח אוטומטית בהאצה/תאוטה.

 • ועוד ועוד....

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת התקנה CME באנגלית.

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת הפעלה באנגלית.

הורדה לחץ כאן להורדה של חוברת הפעלה כוח באנגלית.