KEB תרצות םימלבו םידמצמ


םידמצמו םימלב לש םינרציה ילודגמ KEB תרבח
.הפוראב םיילמשח םיעונמל
.הקוזחתלו הנקתהל טושפו תויטקפמוק תודימב ןייטצמ דויצה
.םישק הביבס יאנתב הדובעל דעונ דויצה
.אלמ גולטק תלבקל תונומתה לע שקה
 
  הנקתהל יטקפמוק זראמב םלב וא/ו דמצמ
ךרוצ אלל עונמה לש האיציה ריצ לע
.עונמב םיינכמ םייונישב

  COMBIBOX
         
  .השק הדובעל ץיפק ירזחומ םימלב
.עונמה לש ירוחאה ריצה לע הנקתהל
.תינדי רורחיש תידי םיללוכ

  COMBISTOP
לש ירוחאה ריצה לע הנקתהל םימלבו םידמצמ
.עונמה
  COMBINORM
         
  .עובק טנגמ םע םימלב

  COMBIPERM
         
  .ל"נה דויצל םירקבו םיקפס, םירשימ

  COMBITRON